Shinjo Tsuyoshi

Unicorn Clan Champion

Description:

Status: 8
Glory: 8

Bio:

Shinjo Tsuyoshi

The Time After Darkness Fell Moachelle