Adv 6 Shiro Hiruma Visitors

Adodo Kanae Jishin’s Mother

Akodo Shiro, Jishin’s Brother

Shinjo Ide Pengfei

Shinjo Toru

Adv 6 Shiro Hiruma Visitors

The Time After Darkness Fell Moachelle