Competitors

Image Clan School Name
Lion(Dragon) Akodo Bushi Akodo Jishin
Scorpion Bayushi Bushi Shosuro Kuai
Crab Yasuki Courtier Yasuki Toshiro
Crab Hiruma Scout Hiruma Seichi
Crane Doji Magistrate Doji Keiji
Crane Kakita Bushi Kakita Katashi
Dragon Tamori Shugenja Tamori Takako
Dragon Mirumoto Bushi Mirumoto Tomoko
Lion Akodo Bushi Akodo Hideaki
Lion Kitsu Shugenja Kitsu Arisu
Mantis Yoritomo Bushi Yoritomo Koichi
Phoenix Agasha Shugenja Isawa Yoshikazu]]
Phoenix Shiba Bushi Shiba Kumiko
Scorpion Bayushi Bushi Bayushi Nao
!! Unicorn Moto Bushi Moto Shou
Unicorn Utaku Battle Maiden Utaku Mayumi
Hare Usagu Bushi Usagi Shizuka
Ronin(Crab) Clan Ronin Bushi Doji Naoki

Competitors

The Time After Darkness Fell Moachelle