Ooku no Masku

Shosuro Hyotaru, Leader of the Acting Troupe

Shosuro Gin, Co-Leader of the Acting Troupe

Shosuro Okakura, Second in Command

Bayushi Shina, Lead Female

Shosuro Juzo, Lead Male

Shosuro Akio

Soshi Sharaku

Bayushi Nanako

Soshi Yui

Spare Actors: Bayushi Gonshiro, Shosuro Tamafune, Shosuro Kiyonori

Shoruro Ototo, the newest member

Ooku no Masku

The Time After Darkness Fell Moachelle